Επικοινωνία

Πατριάρχου Ιωακείμ 56
Κολωνάκι
106 76, Αθήνα

Τηλ: +30-210-72-15-425
Φαξ: +30-210-36-09-108

Ιστοσελίδα:
www.athens-lawyers.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
info@athens-lawyers.gr

Εταιρικές και Αστικές Διαφορές

 • διαφορές εταιρικών σχέσεων
 • αξιώσεις προερχόμενες από συμβάσεις
 • τραπεζικές και χρηματοοικονομικές διαφορές
 • διαδικασίες εκκαθάρισης εταιρειών
 • κατασκευαστικά συμβόλαια (εργολαβικά, προσύμφωνα κλπ)
 • προστασία πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησίας
 • αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης
 • μισθωτικές διαφορές
 • αξιώσεις που σχετίζονται με το Ναυτικό Δίκαιο
 • ενοχικές αξιώσεις
 • αξιώσεις ασφάλισης
 • αμέλεια, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής αμέλειας
 • τροχαία ατυχήματα
 • οικογενειακές διαφορές (διαζύγιο, επιμέλεια τέκνων, υιοθεσία, διατροφή, κληρονομικά ζητήματα κλπ)
 • ασφαλιστικά μέτρα
 • διαιτησία, εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών, διαμεσολάβηση
 • εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων αλλοδαπής